O Fundacji

STATUT - ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6
Fundacja zostaje powołana w celach:

 1. wspierania, promocji i rozwoju aktywności niepełnosprawnych w działach sport i rekreacja, rehabilitacja, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, kultura i edukacja,
 2. niesienia pomocy finansowej, sprzętowej, psychologicznej, prawnej i opiekuńczej, edukacyjnej i zawodowej dzieciom i dorosłym, osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, bezdomnym i bezrobotnym, osobom w podeszłym wieku, a także jednostkom organizacyjnym zajmującym się ochroną ich interesów
  a) prowadzenia jednostek zajmujących się organizacją i pośrednictwem w sprawowaniu usług opiekuńczych nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi nieporadnymi życiowo,
  b) organizacji i prowadzenia jednostek typu ośrodek wsparcia, środowiskowy dom samopomocy, dom dziennego pobytu, dom pomocy społecznej,
 3. wspierania działań w zakresie ochrony zdrowia, aktywnego trybu życia i uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne.
  a). Pozyskiwania i gromadzenia środków finansowych i materialnych dla udostępniania niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, samotnym, bezdomnym  baz  opiekuńczych, rehabilitacyjnych i sportowych, edukacyjnych
  b).Wyposażenia niepełnosprawnych w sprzęt, oprotezowanie i wózki inwalidzkie,
  c). Zapewnienia im opieki medycznej, rehabilitacyjnej
  d). Pomocy byłym sportowcom.
 4. organizacji imprez dla niepełnosprawnych, w tym sportowców i uzdolnionej młodzieży w kraju i za granicą,
 5. współpracy ze środowiskami polonijnymi na całym świecie w organizowaniu kontaktów niepełnosprawnych, gromadzeniu środków i sprzętu,
 6. skupiania wokół idei Fundacji miłośników sportu, przedstawicieli nauki i medycyny, działaczy kultury i przedsiębiorców z kraju i zagranicy,
 7. działań w zakresie profilaktyki i leczenia alkoholizmu,
 8. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. przeciwdziałania patologiom społecznym, kształtowania właściwych postaw społecznych w środowiskach zagrożonych alienacją społeczną,
 10. organizacji i pośredniczenia w wypoczynku, turystyce i rehabilitacji dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. 

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1.  organizowanie i finansowanie
  a) imprez sportowych, kulturalnych i promocyjnych w kraju i za granicą,
  b) udostępniania baz sportowych, szkoleniowych i zakładów rehabilitacji oraz sprzętu rehabilitacyjnego osobom w niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnym, potrzebującym
  c) działalność szkoleniowo-doradczą w obszarze  aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zamieszkujących obszary wiejskie, studentów, dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, osób o niskich kompetencjach zawodowych
  d) konferencji, forum, sympozjów i seminariów, szkoleń, warsztatów, targów, imprez promocyjno- reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, odczytów umożliwiających zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami i tendencjami w aktywizacji środowisk niepełnosprawnych i przewlekle chorych  w kraju i za granicą,
  e) prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku sportowego niepełnosprawnych, a także gromadzenie informacji o niepełnosprawnych sportowcach, również byłych zawodnikach, potrzebujących obecnie pomocy, a także o ich dokonaniach,
  f) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, przedsiębiorczości i aktywizacji niepełnosprawnych, mieszkańców obszarów wiejskich, osób w podeszłym wieku, studentów, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym
  g) działalności na bazie promocyjno- reklamowej, tłumaczeniowej, marketingowej oraz tworzenia tekstów i realizacji programów dla mediów: radia, telewizji, wydawnictw i prasy,
 2. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą.
 3. społeczną kwestę środków finansowych i materialnych.

§8
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać inicjatywy i działalność innych osób prawnych, których działalność jest zbieżna z jej celami.

§9
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z otrzymanych zarówno z Polski, jak i zza granicy:

 1.  darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, przeznaczonych na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie


Fundacja Akademia ŻyciaWszystkie prawa zastrzeżone © 2012 Fundacja Akademia Życia. Projekt i wykonanie: Sebastian Miecielica. Na silniku WinduCMS.